период на промоцията 01.02.2018 - 28.02.2018 г.

 • Официални правила за Промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.milka.bg.
  • II. Период на Промоцията (играта): 01.02.2018 - 28.02. 2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията – Milka шоколади, бисквити, вафли и/или бонбони, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.milka.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0888422896 (според тарифния план на абоната).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Публисис АД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера касовата/касовите бележка/бележки от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукти Milka на стойност най-малко 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Стъпка 1: Закупете Milka шоколади, бисквити и/или бонбони (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • Стъпка 2: Регистрирайте стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата www.milka.bg
  • Стъпка 3: Разберете веднага дали печелите една от предвидените награди. Всеки участник ще бъде уведомен дали печели непосредствено след регистрацията на стойността и кода от касовата бележка.
 • Предвидени награди:
  • Milka одеяло – общо 3000 броя за периода на Промоцията.
  • Milka възглавница – общо 10000 броя за периода на Промоцията.
  • Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията.
  • По така описаната механика на Промоцията, в периода ѝ са предвидени за спечелване средно по 464 броя награди на ден.
  • X. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта, на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно първата регистрация към профила си.

   Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milka на куриера (стойността и номерът, от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец в момента на покупката.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • XI. Печелившите ще бъдат известени веднага на екрана, че са спечелили, както и чрез имейл съобщение на регистрирания в профила имейл адрес, на който ще получат инструкции как да подадат своите данни за доставка в 10-дневен срок. Всички спечелили ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.milka.bg. Ако след получаване на известието, те не потвърдят наградите си в срока, посочен в тази точка, печелившите губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
  • XII. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и нейната „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
  • XIII. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие.

   Всеки пореден опит ще бъде зачетен като невалидна регистрация.

   Един участник може да спечели само по един брой Milka одеяло и по максимум три броя Milka възглавница за целия период на Играта. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
   Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации на профили "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил (един телефонен номер) от едно и също лице за участие в активността; б) използването на всякакви техники, методи, начини и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините и точния момент на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XIV. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
  • XV. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XVI. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка. Като изключение сме готови да приемем касова бележка с допълнително написано от продавача име на закупения продукт - в този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XVII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • XVIII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
 • Обработване на лични данни:
  • XIX. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.
  • XX. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, както и разпространение на награди.
 • Отговорност:
  • XXI. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху печеливши касови бележки. Всички регистрации на касови бележки подлежат на проверка от Организатора.
  • XXII. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.
  • XXIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXIV. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или, в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXV. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция (игра). Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXVI. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията на 01.02.2018 г. и/или да я прекрати на 28.02.2018 г.